ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 64 (1/2565) thumbnail

    กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 64 (1/2565) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -11.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และสถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณา ดังนี้     – กำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานและแผนการดำเนินการ ขยายขอบข่ายการรับรองเครื่องปรับอากาศในโครงการฯ ขนาดมากกว่า 40,944 – 61,416 บีทียู/ชั่วโมง (มากกว่า 12 – 18 kW) โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565     – กำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานและแผนการดำเนินการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง (ไม่เกิน 12 kW) โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย เกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ […]


Read More →
ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ครั้งที่ 7 (1/2564) thumbnail

    กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ครั้งที่ 7 (1/2564) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -14.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณาและกำหนดข้อกำหนดโครงการฯ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบ การระบุโปรแกรมการซักที่ใช้ทดสอบ แผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ มอก.1462-2562 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพพลังงาน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565


Read More →
ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 63 (1/2564) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 thumbnail

    กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 63 (1/2564) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 -11.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และสถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณา ดังนี้ – แผนการดำเนินการ ขยายขอบข่ายการรับรองเครื่องปรับอากาศในโครงการฯ ขนาดมากกว่า 40,944 – 61,416 บีทียู/ชั่วโมง (มากกว่า 12 – 18 kW) – เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง (ไม่เกิน 12 kW) ทั้งนี้ กำหนดแผนจัดการประชุมโครงการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน และแผนการดำเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565


Read More →
กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ครั้งที่ 79 (2/2564) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ครั้งที่ 79 (2/2564) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน ที่เบอร์ 5 ★ ถึง เบอร์ 5 ★★★ ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง ตามมาตรฐาน มอก.2186-2561 แผนการดำเนินการติดฉลากฯ ใหม่ รวมถึงรูปแบบฉลากฯ ใหม่ และแผนการประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีมติ เริ่มส่งทดสอบตู้เย็น ตาม มอก.2186-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเริ่มติดฉลากฯ ใหม่ เพื่อวางจำหน่ายพร้อมกัน ในวันที่ 1 มกราคม 2565     […]


Read More →
กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.30 น. thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING เพื่อหารือ แผนการเพิ่มขอบข่ายเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ มากกว่า 1 หัว ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่ประชุมมีมติเริ่มติดฉลากฯ เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ มากกว่า 1 หัว เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564    


Read More →
กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือ แผนการดำเนินการปรับมาตรฐานการทดสอบตู้เย็นโครงการฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2186 – 2561 โดยที่ประชุมมีมติ เริ่มติดฉลากฯ ตู้เย็น ตามมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานใหม่ เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 มกราคม 2565      


Read More →
กฟผ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการ เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องซักผ้าแบบถังนอนและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5   ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี thumbnail

วันที่ 27-28 พ.ย. 63 กฟผ. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการ เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องซักผ้าแบบถังนอนและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5   ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยก่อนออกเดินทางด้วยรถบัสได้มีการคัดกรอง Covid-19 ด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถพร้อมทั้งได้แจกเจลล้างมือ “น้ำใจ” กฟผ. และหน้ากากอนามัย ให้ทุกท่านด้วย โดยในกิจกรรมฯ ได้มีการทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อเขื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และผู้ประกอบการ และในคืนวันที่ 27 พ.ย. 63 ได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย และในวันที่ 28 พ.ย. 63 ได้มีการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  


Read More →
กฟผ.ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์และเสวนาในหัวข้อ “โลกยุคใหม่ของฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 ” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.), สถาบันยานยนต์ (สยย.), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี thumbnail

เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค.63 กฟผ.ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์และเสวนาในหัวข้อ “โลกยุคใหม่ของฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 ” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.), สถาบันยานยนต์ (สยย.), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยก่อนออกเดินทางด้วยรถบัสได้มีการคัดกรอง Covid-19 ด้วยการ วัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถพร้อมทั้งได้แจกเจลล้างมือ “น้ำใจ” กฟผ. ให้ทุกท่านด้วย โดยในกิจกรรมฯ ได้มีการ เยื่ยมชมชุมชนรอบเขื่อน จุดชมวิวภายในเขื่อน เช่น เขาแหลมสกายวอล์ค ร้านกาแฟคุณสายชล โดยเย็นวันที่ 30 ต.ค. 63 ได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และในวันที่ 31 ต.ค. 63 ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “โลกยุคใหม่ของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” โดยมีประเด็นในการเสวนา เรื่องการประหยัดพลังงาน, การรักษา สิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมทางเศรษฐกิจ และ การช่วยเหลือทางสังคม […]


Read More →
ฉลากเบอร์ 5 ยืนยันการประหยัดพร้อมลด CO2 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม thumbnail

นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) เปิดเผยว่า  กฟผ. ฐานะผู้ผลิต และจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของคนไทย และยังมีบทบาทในการการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนิน “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” โดยการติดฉลากรับรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม 22 อุปกรณ์           ในปี 2564 กฟผ. ได้เพิ่มสัญลักษณ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  หรือก๊าซเรือนกระจก ลงในฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยประชุมรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเบอร์ 5 เรียบร้อยแล้วทั้ง 22 อุปกรณ์ ซึ่งในต้นปี 2564 จะได้พบกับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีสัญญลักษณ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อเป็นการยืนยันให้ผู้บริโภคทราบถึงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งยังช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


Read More →
สฟอ. ร่วมกับ กฟผ. ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ ของกรมควบคุมมลพิษ thumbnail

  นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เปิดเผยว่า โครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ซึ่งกำหนดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์ 2) เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย 3) เครื่องปรับอากาศ 4) เครื่องรับโทรทัศน์ 5) ตู้เย็น เนื่องจากปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทยเกิดซากผลิตภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนมากกว่า 400,000 ตันต่อปี ซากผลิตภัณฑ์ฯ เหล่านี้มีส่วนประกอบทั้งส่วนที่มีมูลค่าและส่วนที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เหมาะสมและครอบคลุมทั้งการจัดเก็บ การรวบรวม การคัดแยก การถอดแยกชิ้นส่วน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นระบบทำให้ประชาชนทิ้งซากผลิตภัณฑ์ฯ ปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หรือมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถอดแยกและสะสมในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.ฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ขนส่งและโรงงานถอดแยกชิ้นส่วน จึงต้องทำการศึกษาวิจัยและดำเนินโครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 เดือน […]


Read More →
  กฟผ. จัดประชุมประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตู้เย็น, ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า,ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค และ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ thumbnail

กฟผ. จัดประชุมประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตู้เย็น, ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า,ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค และ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร  ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการติดตามมาตรฐานการทดสอบใหม่ของผลิตภัณฑ์ตู้เย็น, การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ การเพิ่มเติมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนฉลากฯ    


Read More →
ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ชั้น 15 อาคาร  ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการเพิ่มขอบข่าย, การดำเนินการด้านฉลากฯ, การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ การเพิ่มเติมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนฉลากฯ              


Read More →
ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร  ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อสรุปมติเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานรวมถึงกำหนดการติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการดำเนินการด้านฉลากฯ และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)        


Read More →
ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์, หลอด CFL และผลิตภัณฑ์ LED – thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์, หลอด CFL และผลิตภัณฑ์ LED – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร   ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือขอบข่ายและเกณฑ์ประสิทธิภาพเพิ่มเติมและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการดำเนินการด้านฉลากฯ, การดำเนินงานด้าน Circular Economy และ การเพิ่มเติมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนฉลากฯ      


Read More →
ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำไฟฟ้าและ กระทะไฟฟ้า – thumbnail

กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือและแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทราบถึงการดำเนินการด้านฉลากฯ, ระบบจัดการข้อมูลฉลากเบอร์ 5 ออนไลน์, การดำเนินงานด้าน Circular Economy และ การเพิ่มเติมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนฉลากฯ    


Read More →
ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าแบบถังนอน พร้อมมีกำหนดการวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2564      


Read More →
ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. thumbnail

ประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ – กฟผ. จัดประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Online Conference ได้ข้อสรุปขอบข่ายและมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ สำหรับเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป


Read More →
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จัดประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 thumbnail

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จัดประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103


Read More →
กฟผ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จาก cool mode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า ในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและสัมมนา องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้า cool mode” thumbnail

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 กฟผ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จาก cool mode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า ในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและสัมมนา องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้า cool mode” ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่เลือกใช้เสื้อผ้า cool mode สำหรับเป็นชุดยูนิฟอร์ม หรือเสื้อผ้าในกิจกรรมต่างๆ


Read More →
กฟผ. จับมือบริษัทผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 14 ราย มอบคูปองส่วนลดพิเศษ สำหรับนำไปซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 มูลค่า 300 บาท จำนวน 16,666 ใบ รวมมูลค่า 5 ล้านบาท ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุข และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง Facebook และ Line@ ของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เริ่มใช้คูปองส่วนลดได้ 1 – 29 ก.พ. นี้ thumbnail

วันนี้ (10 มกราคม 2563) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์5ระหว่าง กฟผ. กับบริษัทผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 14 ราย ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) เพื่อส่งมอบของขวัญปีใหม่และส่งความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “Charge Energy รับของขวัญดี๊ดี Happy ปีใหม่กับ กฟผ.” ของขวัญปีใหม่เพื่อความสุขของคนไทย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการจัดทำคูปองส่วนลดพิเศษ มูลค่าใบละ 300 บาท (ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้หลังคูปอง) จำนวน […]


Read More →
กฟผ. ชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2562 เนรมิตร้าน “กฟผ. สายธาราแห่งน้ำพระทัย” ด้วยม่านน้ำตกสีทอง สื่อมัลติมีเดียทันสมัยที่นำเสนอคุณประโยชน์ของเขื่อน และมุมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากการประกวดในวาระครบรอบ 50 ปี กฟผ. พร้อมชวนสอยสลากเบอร์ 5 ติดดาว ลุ้นรางวัลมากมาย พิเศษสุดปีนี้ ร่วมเล่นเกมลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมร่วมเชียร์ผู้แทน กฟผ. ประกวดขวัญใจ thumbnail

           กฟผ. ชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2562 เนรมิตร้าน “กฟผ. สายธาราแห่งน้ำพระทัย” ด้วยม่านน้ำตกสีทอง สื่อมัลติมีเดียทันสมัยที่นำเสนอคุณประโยชน์ของเขื่อน และมุมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากการประกวดในวาระครบรอบ 50 ปี กฟผ. พร้อมชวนสอยสลากเบอร์ 5 ติดดาว ลุ้นรางวัลมากมาย พิเศษสุดปีนี้ ร่วมเล่นเกมลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมร่วมเชียร์ผู้แทน กฟผ. ประกวดขวัญใจงานกาชาด พบกันตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กฟผ. สายธาราแห่งน้ำพระทัย” เปรียบเสมือนสายธารจากน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งสะท้อนภารกิจการผลิตไฟฟ้าและดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากว่าครึ่งศตวรรษ โดยนำเสนอการดำเนินงานผ่านเขื่อนพระราชทานนาม 8 แห่ง ที่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนมากมาย พร้อมจัดเต็มกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและทำบุญ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ […]


Read More →
กฟผ. ร่วมกับ โฮมโปร ส่งต่อความสุขด้วยแคมเปญ “สุขใจผู้ให้ ประหยัดไฟผู้รับ” ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 ที่ โฮมโปร และ The Power ทุกสาขาทั่วประเทศ thumbnail

กฟผ. ร่วมกับ โฮมโปร ส่งต่อความสุขด้วยแคมเปญ “สุขใจผู้ให้ ประหยัดไฟผู้รับ” เป็นของขวัญส่งท้ายช่วงสิ้นปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟฟ้า โดยจัดเต็มโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 ที่ โฮมโปร และ The Power ทุกสาขาทั่วประเทศ คาดแคมเปญนี้จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 310 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 39,000 ตันต่อปี วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2538 โดยในปีนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับผู้ประกอบการปรับเกณฑ์มาตรฐานเบอร์ 5 ให้ประหยัดพลังงานสูงขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งปรับรูปแบบฉลากใหม่ เป็นฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว และเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม […]


Read More →