กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ครั้งที่ 79 (2/2564) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ครั้งที่ 79 (2/2564) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน ที่เบอร์ 5 ★ ถึง เบอร์ 5 ★★★ ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง ตามมาตรฐาน มอก.2186-2561 แผนการดำเนินการติดฉลากฯ ใหม่ รวมถึงรูปแบบฉลากฯ ใหม่ และแผนการประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีมติ เริ่มส่งทดสอบตู้เย็น ตาม มอก.2186-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเริ่มติดฉลากฯ ใหม่ เพื่อวางจำหน่ายพร้อมกัน ในวันที่ 1 มกราคม 2565