ฉลากเบอร์ 5 ยืนยันการประหยัดพร้อมลด CO2 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม thumbnail

นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) เปิดเผยว่า  กฟผ. ฐานะผู้ผลิต และจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของคนไทย และยังมีบทบาทในการการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนิน “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” โดยการติดฉลากรับรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม 22 อุปกรณ์

          ในปี 2564 กฟผ. ได้เพิ่มสัญลักษณ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  หรือก๊าซเรือนกระจก ลงในฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยประชุมรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเบอร์ 5 เรียบร้อยแล้วทั้ง 22 อุปกรณ์ ซึ่งในต้นปี 2564 จะได้พบกับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีสัญญลักษณ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อเป็นการยืนยันให้ผู้บริโภคทราบถึงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งยังช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย