กฟผ.ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์และเสวนาในหัวข้อ “โลกยุคใหม่ของฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 ” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.), สถาบันยานยนต์ (สยย.), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี thumbnail

เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค.63 กฟผ.ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์และเสวนาในหัวข้อ “โลกยุคใหม่ของฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 ” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.), สถาบันยานยนต์ (สยย.), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยก่อนออกเดินทางด้วยรถบัสได้มีการคัดกรอง Covid-19 ด้วยการ วัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถพร้อมทั้งได้แจกเจลล้างมือ “น้ำใจ” กฟผ. ให้ทุกท่านด้วย โดยในกิจกรรมฯ ได้มีการ เยื่ยมชมชุมชนรอบเขื่อน จุดชมวิวภายในเขื่อน เช่น เขาแหลมสกายวอล์ค ร้านกาแฟคุณสายชล โดยเย็นวันที่ 30 ต.ค. 63 ได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และในวันที่ 31 ต.ค. 63 ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “โลกยุคใหม่ของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” โดยมีประเด็นในการเสวนา เรื่องการประหยัดพลังงาน, การรักษา สิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมทางเศรษฐกิจ และ การช่วยเหลือทางสังคม (Energy Environment Economy Social   : EEES)