ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 64 (1/2565) thumbnail

    กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 64 (1/2565) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -11.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และสถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณา ดังนี้

    – กำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานและแผนการดำเนินการ ขยายขอบข่ายการรับรองเครื่องปรับอากาศในโครงการฯ ขนาดมากกว่า 40,944 – 61,416 บีทียู/ชั่วโมง (มากกว่า 12 – 18 kW) โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

    – กำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานและแผนการดำเนินการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง (ไม่เกิน 12 kW) โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย เกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

    นอกจากนั้น ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำเสนอแผนงาน The ASEAN Regional Policy Roadmapและ Thailand National Policy Roadmap ภายใต้โครงการ CSPF Project

pic1

pic2