ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 63 (1/2564) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 thumbnail

    กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 63 (1/2564) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 -11.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ และสถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณา ดังนี้
– แผนการดำเนินการ ขยายขอบข่ายการรับรองเครื่องปรับอากาศในโครงการฯ
ขนาดมากกว่า 40,944 – 61,416 บีทียู/ชั่วโมง (มากกว่า 12 – 18 kW)
– เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง (ไม่เกิน 12 kW)
ทั้งนี้ กำหนดแผนจัดการประชุมโครงการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน และแผนการดำเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565