ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ครั้งที่ 7 (1/2564) thumbnail

    กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ครั้งที่ 7 (1/2564) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -14.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เพื่อพิจารณาและกำหนดข้อกำหนดโครงการฯ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบ การระบุโปรแกรมการซักที่ใช้ทดสอบ แผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ มอก.1462-2562 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพพลังงาน ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

pic1

pic2