กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.30 น. thumbnail

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING เพื่อหารือ แผนการเพิ่มขอบข่ายเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ มากกว่า 1 หัว ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่ประชุมมีมติเริ่มติดฉลากฯ เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ มากกว่า 1 หัว เพื่อวางจำหน่าย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564