ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 65 (2/2565) thumbnail

     กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 65 (2/2565) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เรื่อง การเพิ่มประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบหลายชุดแฟนคอยล์ (Multiple Spilt) ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

– กำหนดขอบข่าย เครื่องปรับอากาศ แบบหลายชุดแฟนคอยล์ ที่จะดำเนินการส่งเสริมผ่านการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน มีขอบข่ายดังนี้ แบบ Variable Refrigerant Volume (VRV)/Variable Refrigerant Flow (VRF), ชนิด Inverter, ขนาดไม่เกิน 100,000 Btu/hr และทุกประเภทแฟนคอยล์

– กำหนดใช้มาตรฐานการทดสอบ ตาม มอก. 2712-2558 (ISO 15042:2011) ทั้งนี้ ในการทดสอบเพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ทดสอบตามมาตรฐาน AHRI1230 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกกำหนดประสิทธิภาพตาม IEER หรือ SEER ,ประเภทแฟนคอยล์เลือกทดสอบ Cassette type 4 ทิศทางเท่านั้น

– แผนการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเครื่องปรับอากาศ แบบหลายชุดแฟนคอยล์ และจัดประชุมครั้งต่อไป ภายในเดือนมิถุนายน 2565

pic1

pic1