กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (3/2566) 

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (3/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 8 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่  เพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน รูปแบบฉลากฯ และแผนการติดฉลากฯ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ 1 มกราคม 2567

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

September 12, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) ครั้งที่ 2 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) ครั้งที่ 2 (2/2566)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 7 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน รูปแบบฉลากฯ และแผนการติดฉลากฯ โดยเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

April 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 14 บริษัท ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  เพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนดโครงการฯ อาทิ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน และแผนการติดฉลากฯ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ ภายในปี 2566

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

March 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 67 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 67 (1/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้ แผนการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง เลื่อนจาก 1 ตุลาคม 2566 เป็น 1 มกราคม 2567 เพื่อพร้อมกับการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่   ซึ่งผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ จะผลิตและเปิดตัวจำหน่ายในช่วงต้นปี แผนการติดฉลากฯ แบบหลายชุดแฟนคอยล์ อยู่ระหว่างนำส่ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รุ่น  แผนประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ  กลางเดือนมิถุนายน 2566 ทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ (ด้านมาตรฐานการทดสอบ […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

March 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1/2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้           – พิจารณาเพิ่มขอบข่าย มาตรฐานทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน           – ขอตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบ บริษัท ละ 5-6 รุ่น เพื่อพิจารณาหาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน และส่งอีเมลให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 กฟผ. จะพิจารณาเลือกบริษัทละ 2-3  รุ่น เพื่อส่งทดสอบต่อไป           – กำหนดการเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายภายในเดือน กันยายน […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

March 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนได้ ครั้งที่ 2 (2/2565)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนได้ ครั้งที่ 2 (2/2565) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 -11.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เพื่อสรุปมติเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2566

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

December 15, 2565

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ ระบบปรับสารทำความเย็นแปรผัน

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ ระบบปรับสารทำความเย็นแปรผัน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -15.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีมติที่ประชุมเบื้องต้น ดังนี้ – กำหนดใช้มาตรฐานการทดสอบ ตาม มอก. 2712-2558 และ มอก.2714 เล่ม 1-2558 – ชุดแฟนคอยล์ที่ส่งทดสอบ แบบฝังเพดาน Cassette type 4 ทิศทาง, จำนวน 2 ชุดแฟนคอยล์ขึ้นไป (สูงสุด 4 ชุดแฟนคอยล์), ผลรวม ขนาด ชุดแฟนคอยล์ กับ ขนาด ชุดคอนเดนซิง ค่าอยู่ที่ 100±5% […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

November 23, 2565

ฉลากเบอร์ 5 การพัฒนาที่ยั่นยืน

ในปี 2565 กฟผ. ได้ดำเนินการปรับมาตรฐานทดสอบตู้เย็น ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงมากขึ้น โดยเพิ่มการใส่ขวดน้ำและถาดทำน้ำแข็งในการทดสอบ วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน มอก.2186-2561  ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานตู้เย็นติดดาว โดยมีตู้เย็นเบอร์ 5 ติดดาว วางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ได้มีการขยายขอบข่ายการติดฉลากเบอร์ 5 ติดดาวเครื่องปรับอากาศ ให้ครอบคลุมมากขึ้น จากเดิมที่ขนาดทำความเย็นรวมสุทธิไม่เกิน 40,944 BTU/hr เป็น ไม่เกิน 61,416 BTU/hr เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้ในห้องประชุม บ้านพัก อาคารสำนักงานต่างๆ

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

November 11, 2565

กฟผ. ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อัจฉริยะ สำหรับเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม สร้างแรงจูงใจ สร้างทัศนคติ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นนับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. เป็นที่คุ้นเคยของประชาชนผู้บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ กฟผ. เปิดให้เข้าร่วมโครงการที่ประชาชนจะต้องพิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หรือไม่ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ในช่วงเวลา 30 ปีทีผ่านมา กฟผ. มีการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มาโดยตลอดทั้งในเรื่องของเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดของตัวฉลากในด้านของการออกแบบฯ (Appearance) เพื่อให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถทราบถึงรายละเอียดการใช้พลังงานของแต่ละผลิตภัณฑ์มากที่สุด           อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการพลิกรูปแบบการทำธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจขององค์กรตัวเองหรือที่เรียกว่า “Digital Transformation” ด้วยการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วงชิงโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน มีการประมาณการสถิติต่างๆ จากหลายหน่วยงานในเรื่องของ Digital Transformation อาทิเช่น มูลค่าการลงทุนทั้งโลกในเรื่อง Digital […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

November 1, 2565

กิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่าง กฟผ. กับ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

เมื่อวันที่ 18-20 ต.ค. 2565 กสอ-ย. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่าง กฟผ. กับ สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 ท่าน โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงาน กสอ-ย. และมีการดำเนินการประชุมหารือการดำเนินงานทั้งที่ผ่านมา และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดย กสอ-ย. และ กกค-ย. ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง กฟผ. กับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ต่อไป

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

November 1, 2565
1 2 3 6