ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 14 บริษัท ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  เพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนดโครงการฯ อาทิ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน และแผนการติดฉลากฯ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ ภายในปี 2566