LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

August 23, 2566

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

August 23, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 68 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 68 (2/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาและกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ ระบบปรับสารทำความเย็นแปรผัน : VRF, รูปแบบการรับรองฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

June 22, 2566
1 2 11