ฉลากเบอร์ 5 การพัฒนาที่ยั่นยืน

ในปี 2565 กฟผ. ได้ดำเนินการปรับมาตรฐานทดสอบตู้เย็น ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงมากขึ้น โดยเพิ่มการใส่ขวดน้ำและถาดทำน้ำแข็งในการทดสอบ วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน มอก.2186-2561  ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานตู้เย็นติดดาว โดยมีตู้เย็นเบอร์ 5 ติดดาว วางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ได้มีการขยายขอบข่ายการติดฉลากเบอร์ 5 ติดดาวเครื่องปรับอากาศ ให้ครอบคลุมมากขึ้น จากเดิมที่ขนาดทำความเย็นรวมสุทธิไม่เกิน 40,944 BTU/hr เป็น ไม่เกิน 61,416 BTU/hr เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้ในห้องประชุม บ้านพัก อาคารสำนักงานต่างๆ