ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ ระบบปรับสารทำความเย็นแปรผัน

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ ระบบปรับสารทำความเย็นแปรผัน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -15.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีมติที่ประชุมเบื้องต้น ดังนี้

– กำหนดใช้มาตรฐานการทดสอบ ตาม มอก. 2712-2558 และ มอก.2714 เล่ม 1-2558

– ชุดแฟนคอยล์ที่ส่งทดสอบ แบบฝังเพดาน Cassette type 4 ทิศทาง, จำนวน 2 ชุดแฟนคอยล์ขึ้นไป (สูงสุด 4 ชุดแฟนคอยล์), ผลรวม ขนาด ชุดแฟนคอยล์ กับ ขนาด ชุดคอนเดนซิง ค่าอยู่ที่ 100±5%

– ความยาวท่อที่ใช้ในการทดสอบ ที่ ≥ 7.5 เมตร+ ความยาวที่เพิ่มขึ้น  (เพิ่มขึ้นระยะละ 1 เมตร) โดยชดเชยการเพิ่มน้ำยาในระบบตามคู่มือผู้ผลิต

– แผนการดำเนินการ นำส่งเครื่องปรับอากาศทดสอบเพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพต้นเดือนพฤษภาคม 2566 และแผนติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2566