ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 67 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 67 (1/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้

  • แผนการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง เลื่อนจาก 1 ตุลาคม 2566 เป็น 1 มกราคม 2567 เพื่อพร้อมกับการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่   ซึ่งผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ จะผลิตและเปิดตัวจำหน่ายในช่วงต้นปี
  • แผนการติดฉลากฯ แบบหลายชุดแฟนคอยล์ อยู่ระหว่างนำส่ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รุ่น  แผนประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ  กลางเดือนมิถุนายน 2566
  • ทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ (ด้านมาตรฐานการทดสอบ แรงดันไฟฟ้า, เกณฑ์การสุ่มกลับทดสอบ และแนวทางการกำหนดข้อกำหนดโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม)