LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

August 23, 2566

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

August 23, 2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 68 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 68 (2/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาและกำหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ ระบบปรับสารทำความเย็นแปรผัน : VRF, รูปแบบการรับรองฉลากฯ โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่าย  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

June 22, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) ครั้งที่ 2 (2/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เคหะสิ่งทอ (ผ้าม่าน) ครั้งที่ 2 (2/2566)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 7 บริษัท ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน รูปแบบฉลากฯ และแผนการติดฉลากฯ โดยเริ่มติดฉลากฯ วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

April 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)

          กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ 14 บริษัท ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  เพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนดโครงการฯ อาทิ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน และแผนการติดฉลากฯ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ ภายในปี 2566

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

March 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 67 (1/2566)

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศครั้งที่ 67 (1/2566)  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้ แผนการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง เลื่อนจาก 1 ตุลาคม 2566 เป็น 1 มกราคม 2567 เพื่อพร้อมกับการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่   ซึ่งผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ จะผลิตและเปิดตัวจำหน่ายในช่วงต้นปี แผนการติดฉลากฯ แบบหลายชุดแฟนคอยล์ อยู่ระหว่างนำส่ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รุ่น  แผนประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ  กลางเดือนมิถุนายน 2566 ทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ (ด้านมาตรฐานการทดสอบ […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

March 28, 2566

ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1/2566

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แอลอีดี ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่  โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้           – พิจารณาเพิ่มขอบข่าย มาตรฐานทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์แอลอีดี โคมไฟถนน           – ขอตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบ บริษัท ละ 5-6 รุ่น เพื่อพิจารณาหาเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน และส่งอีเมลให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 กฟผ. จะพิจารณาเลือกบริษัทละ 2-3  รุ่น เพื่อส่งทดสอบต่อไป           – กำหนดการเริ่มติดฉลากฯ เพื่อวางจำหน่ายภายในเดือน กันยายน […]

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

March 28, 2566
1 2 3 7