LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

February 28, 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561 – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยมีแผนกำหนดหลักการและเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

February 26, 2561

23 -24 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative – Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมThe Lower Mekong Initiative – Supporting AC Policy Implementation and Market Surveillance ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อวันที่ 23 -24 มกราคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในเรื่องนโยบายและการสุ่มทดสอบเครื่องปรับอากาศ

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

February 2, 2561

26 มกราคม 2561 -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยให้ผู้ประกอบการยืนยันชื่อรุ่นตู้เย็นที่จะเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งผู้แทนจำหน่ายแจ้งต่อ กฟผ.

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

February 2, 2561

22 มกราคม 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จาก CoolMode เสื้อผ้าสวมใส่สบาย…สู่เสื้อเบอร์ 5 ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า”

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

February 1, 2561

LabelNo5 ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

February 1, 2561
1 6 7