โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 2

กฟผ. จัดประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 -16.00 น. ร่วมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานทดสอบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 เรื่อง แนวทางการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 (5 ดาว) แผนการดำเนินการ และกำหนดการติดฉลากฯ ให้บริษัทรีบส่งผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ฯ ให้ห้องทดสอบ เพื่อนำผลทดสอบมาพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน และจะประชุมอีกครั้งภายใน เดือนพฤษภาคม 2567