เอกสารประกอบเข้าร่วมโครงการและคู่มือ

ผลิตภัณฑ์ คู่มือ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ
แผนกทดสอบ แผนกฉลาก แผนกสุ่มทดสอบ
ตู้เย็นเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ supannee.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายวิทวัส แซ่ชิ้น

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wittawat.sa@egat.co.th

 
นางสาวอรวรรณ ฟักน่วม

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ orrawan.f@egat.co.th
 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
คุณธัญญรัศม์ กล้าหาญ

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ tanyarat.k@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

หลอดตะเกียบเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398
อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

ข้าวกล้องเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

หลอด LED เบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เครื่องซักผ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

 
นางโชติรส   เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เตารีดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสุพรรณี  วุฒิเวทย์

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์supannee.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เตาไมโครเวฟเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เครื่องรับโทรทัศน์เบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายสมประสงค์ ค้งตะกูล

โทรศัพท์ 0 2436 8385

อีเมล์ somprasong.k@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8398
อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

กาต้มน้ำไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางสาวรจนา ไวยวุฒิ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ rotjana.w@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

กระทะไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 
นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายณัฐวุฒิ ทองเขียว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ 950267@egat.co.th

 
คุณธัญญรัศม์ กล้าหาญ

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ tanyarat.k@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคเบอร์ 5 แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางโชติรส เพ็งเดช

โทรศัพท์ 0 2436 8387

อีเมล์ chotiros.p@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอมรับข้อกำหนดโครงการฯ

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นายพิษณุพงษ์ อภิธนพันธ์

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ pissnupong.k@egat.co.th

 
นางสาวสุชาวลี มีบุญ

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ suchawalee.mee@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

จักรยานยนต์ไฟฟ้า แบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือบริษัท

 

นางสาววิไลวรรณ แดงขาว

โทรศัพท์ 0 2436 8386

อีเมล์ wilaiwan.d@egat.co.th

 
นางสาววลัยลักษณ์ ทรัพย์เทมา

โทรศัพท์ 0 2436 8398

อีเมล์ valailuk.s@egat.co.th

 
นายปราโมทย์ พงษ์โสภณ

โทรศัพท์ 0 2436 8143

อีเมล์ pramot.po@egat.co.th

 

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK ใช้ในหนังสือราชการเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเลิกใช้ฟอนต์ต่างชาติและบังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในราชการ โดยกำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เป็นฟอนต์หลักสำหรับหนังสือราชการเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดไฟล์

  1. คลิกขวาที่ลิงค์ไฟล์ที่จะดาวน์โหลด เลือก Save target as…
  2. เลือก Drive และ Folder ที่จะทำการบันทึกไฟล์
  3. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ลง Drive และ Folder ที่เลือก