ลำดับผู้ผลิตเครื่องหมายการค้าพันธุ์ข้าวกล้องระดับ
1วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอมข้าวธัญภูมิข้าวไรซ์เบอร์รี่ 15%5
2สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัดข้าวโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าวหอมมะลิ 5%5