ผู้ประกอบการ จักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 13 บริษัทเข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 thumbnail

            ผู้ประกอบการ จักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 13 บริษัทเข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.00  น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินการติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้สรุปขอบข่าย , มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานแล้วเสร็จ มีเป้าหมายเริ่มติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์จักรยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2562