22 - 24 มิถุนายน 2561- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์และประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561  ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องอบรมแม่จาง กฟผ. ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แจ้งข้อกำหนดโครงการฯ และ การดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking พร้อมทั้งสอบถามข้อคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ