23 พฤษภาคม 2561  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail

23 พฤษภาคม 2561  – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุป เพิ่มขอบข่ายผ้าเบอร์ 5 ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ 5 พร้อมได้เกณฑ์ด้านความเรียบของผ้าและการประเมินการต้านการขึ้นขนหลังการซักและกำหนดเริ่มติดฉลากวันที่ 1 กันยายน 2561