11 เมษายน 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30–16.00 น. ได้ข้อสรุป รูปแบบฉลากใช้สัญลักษณ์ Star แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★, เบอร์ 5 ★★★  และได้ข้อสรุปเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นไปตามตารางสรุประดับประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5  – Ranking

ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed Speed

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking

ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking