14 กุมภาพันธ์ 2561 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้ามาตรฐานเครื่องปรับอากาศและพิจารณาหลักการในการดำเนินการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – Ranking โดยมีแผนกำหนดหลักการและเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561