15 มกราคม 2561-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งและพิจารณา เพิ่มขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่ม กางเกง และกระโปรง ตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ กฟผ. จึงทำการปรับชื่อโครงการใหม่ จากโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ เป็น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า” อีกทั้งแจ้งรายละเอียดการทดสอบ และแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยมี กิจกรรมเปิดตัวเสื้อผ้าเบอร์ 5 และ กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ลานพาร์ค พารากอน