30 พฤศจิกายน 2560 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น thumbnail

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้าและกระบวนการดำเนินงาน เรื่อง การปรับปรุงวิธีการสุ่มกลับทดสอบ ที่กำหนดเริ่มใช้ ในปี พ.ศ. 2561 และความคืบหน้ามาตรฐานตู้เย็นใหม่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมในการส่งทดสอบตู้เย็นและการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป