ข้าวกล้องเบอร์5

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลฉลากข้าวกล้องเบอร์ 5

ลำดับ ผู้ผลิต เครื่องหมายการค้า ชนิดข้าวกล้อง
1 สหกรณ์บริหารถาวรพัฒนา จำกัด ข้าวโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าวกล้องหอมมะลิ 5%
2 ร้านลิ้มยกเส็ง ข้าวทิพย์ตะวัน ข้าวกล้องหอมมะลิ 15%