การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ เกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า ตำแหน่งการติดฉลาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสุ่มกลับทดสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และจะเริ่มติดฉลาก 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป       […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือระหว่างประเทศ-รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ประเทศจีน” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือระหว่างประเทศ-รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ประเทศจีน” เมื่อวันที่ 10-15 ธันวาคม 2559 กฟผ. ได้รับเชิญจาก China Quality Certification Centre (CQC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง CQC สาขากรุงปักกิ่ง และเยี่ยมชมตรวจสอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED  ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ สาขากรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching” และผู้แทนจาก กฟผ. ร่วมบรรยายหัวข้อ Energy Efficiency Standard and Labeling ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน (ระยะที่ 1) เพื่อกระตุ้นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับธุรกิจอนุรักษ์พลังงานด้านมาตรฐานและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ และธุรกิจด้านการบริการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งในงานมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สปป.ลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องห้องทดสอบมาตรฐานเพื่อรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีห้องทดสอบที่มีมาตรฐานและทันสมัย             […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การตรวจติดตามและการกำกับดูแล ภายหลังการได้รับใบอนุญาต” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การตรวจติดตามและการกำกับดูแล ภายหลังการได้รับใบอนุญาต” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งในงานบรรยายแจ้งนโยบายการดำเนินงานของ สมอ. หลักเกณฑ์ ในการตรวจติดตามและกำกับดูแลภายหลังการได้รับใบอนุญาต พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม            


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าประชุมหารือและติดตามการดำเนินการเรื่อง “มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ISO 16358-1 และการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าประชุมหารือและติดตามการดำเนินการเรื่อง “มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ISO 16358-1 และการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการวิชาการเครื่องปรับอากาศ กว.48/10 ผู้แทนจากหน่วยงาน IS-INOTEK ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในที่ประชุมนำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานของประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ทั้งด้านมาตรฐานการทดสอบ เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ พร้อมแจ้งประเด็นเรื่อง Bin temperature ในการคำนวณค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล : SEER และการคำนวณค่าไฟฟ้าของโครงการฯ เพื่อในที่ประชุมรับทราบ


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.934-2558” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.934-2558” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบและเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย (มาตรฐานบังคับ) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “มุมมองด้านกฎหมายของตลาดโลกและเส้นทางไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย : IEC 62368-1:2014” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “มุมมองด้านกฎหมายของตลาดโลกและเส้นทางไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย : IEC 62368-1:2014” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เป็น ผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งในงานมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้บรรยายถึง ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่ สำหรับ อุปกรณ์เสียง/ภาพ, อุปกรณ์สารสนเทศ และอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร (IEC 62368-1:2014)  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” และ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ ของเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานเพื่อจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) ของเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น พร้อมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามเพื่อพิจารณากำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานต่อไป


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.รบ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.รบ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) พร้อมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อพิจารณากำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานต่อไป


Read More →
งานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 thumbnail

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 มหกรรมโชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานของประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13  พฤษภาคม 2560  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เมื่อวันพุธที่  7 ธันวาคม 2559  ณ ห้องบอลรูม C  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ


Read More →
กิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ครั้งที่ 3 thumbnail

ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุม สัมมนา ความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. พร้อมเข้าเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่                      26 – 28 ตุลาคม 2559


Read More →
กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2559 thumbnail

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “ Saving Together Happy Together” พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้น้ำเย็นบริโภค พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประจำปี 2559 จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟ LED ชนิด High bay – Low bay ,กระทะไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


Read More →
กฟผ. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการประชุม “Scoping Study on Intra-ASEAN Value Chain cooperation and trade in energy efficiency and renewable energy technologies” จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) และ International Copper Association Southeast Asia thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หัวข้อการประชุม “Scoping Study on Intra-ASEAN Value Chain cooperation and trade in energy efficiency and renewable energy technologies” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) และ International Copper Association Southeast Asia เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคอาเซียน เพื่อหารือด้านประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หม้อแปลง มอเตอร์เหนี่ยวนำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และพลังงานแสงอาทิตย์ (PV & Thermal)


Read More →
2559 กรกฏาคม thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคของ The ASEAN SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและเทคนิคจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)


Read More →
กิจกรรมสัมพันธ์ "โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5" ณ วันที่ 29 – 31กรกฎาคม 2559 thumbnail

กิจกรรมสัมพันธ์ “โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า , เครื่องรับโทรทัศน์ , ตู้แช่แสดงสินค้า , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ พร้อมทำฝายร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 29 – 31กรกฎาคม 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  


Read More →
2559 มิถุนายน thumbnail

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา Country Chapter ครั้งที่ 4 สำหรับโครงการASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency (ASEAN SHINE) สำหรับ Air-conditioners ซึ่ง ICASEA ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn กรุงเทพฯ การประชุมจัดขึ้นเพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น National Policy Roadmap ในส่วนของประเทศไทย สำหรับแนวทางการใช้มาตรฐานการทดสอบเครื่องปรับอากาศเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเชียน โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการวิชาการ (กว.) […]


Read More →
2559 พฤษภาคม thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคของ The ASEAN SHINE – Lighting Policy and Technical  Working Group จัดขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2559ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์         เป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและเทคนิคจาก 10ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


Read More →
งานสัมมนา "ทิศทางพลังงานไทยกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ LED thumbnail

นางปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า – บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” โดยมีกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559


Read More →
กฟผ. จับมือโฮมโปร แถลงข่าวกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน...เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร จัดกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน…เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” หวังกระตุ้นประชาชน “เปลี่ยน” มาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 คาดจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้ากว่าปีละ 15.7 ล้านหน่วย หรือ 62 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 8 พันตัน           วันนี้ (5 เมษายน 2559) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรม “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน…เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ […]


Read More →
งานกาชาดจังหวัดกระบี่ประจำปี 2559 thumbnail

ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจำหน่ายหลอด LED เบอร์ 5 กล่อง กฟผ. ราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED โดยได้รับเกียรติจากนางวราพรรณ ศรีเหนี่ยง หัวหน้ากองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ในฐานะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมบูธของ กฟผ. เมื่อวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


Read More →