การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และทบทวนข้อกำหนดโครงการฯ เกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า ตำแหน่งการติดฉลาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสุ่มกลับทดสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปการปรับเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (Rescale) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter และจะเริ่มติดฉลาก 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป       […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องซักผ้า ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องซักผ้า และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 เครื่องซักผ้า ร่วมกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องซักผ้า และผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวาระเพื่อพิจารณารายละเอียดการทดสอบเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ เพิ่มเติม โดยมีกำหนดเริ่มติดฉลากพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560                  


Read More →
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท), และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท), และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.45-11.35 น. ณ ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวาระความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ                                        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่ผู้ผลิต ฉลากเสื้อเบอร์ 5” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแจ้งแผนการดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อแก่ ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย และ ผู้นำเข้าเสื้อผ้า              


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติขอบข่ายประเภทเสื้อเบอร์ 5 มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ์ประสิทธิภาพ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน cool mode ก่อน มีกำหนดดำเนินการส่งเสื้อสำหรับทดสอบประสิทธิภาพและติดฉลากเพื่อจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2561                         […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีการแจ้งความคืบหน้าของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการทดสอบ และการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพของตู้เย็น ตามค่าประสิทธิภาพขั้นสูง (HEPs) และค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ (MEPs)                             


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงเกณฑ์ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ตาม มอก. 23-2558, มอก.2337-2557, มอก. 2234-2557, มอก.2310-2556 และ มอก.956-2557 นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ บัลลาสต์นิรภัย, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL), หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 และหลอด LED  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องซักผ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยที่ประชุมมีมติให้เพิ่มการติดฉลากฯ สำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังตั้ง ถังคู่ ขนาดความจุไม่เกิน 30 กิโลกรัม พร้อมกำหนดการติดฉลากฯ และวางจำหน่ายเบื้องต้นในเดือน กันยายน 2560    


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ“The ASEAN-SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 4” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “The ASEAN-SHINE – Lighting Policy and Technical Working Group ครั้งที่ 4”  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก United Nations Environment Programme (UNEP) เพื่อสรุปแนวทางการประสานกันในระดับภูมิภาคของกฏระเบียบและโปรแกรมด้านไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับประเทศไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)      


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 216 เครื่อง ,พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 350 เครื่อง และถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด thumbnail

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภากาชาด และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 216 เครื่อง ,พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 350 เครื่อง และถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด ภายใต้งาน “ดีต่อใจ ธารน้ำใจ เพื่อชาวกระบี่” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ“Country Chapter of Thailand  สำหรับโครงการ  The ASEAN SHINE –Lighting” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะทำงานด้านนโยบายและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “Country Chapter of Thailand  สำหรับโครงการ  The ASEAN SHINE –Lighting” เมื่อวันที่  5 เมษายน 2560  กฟผ. ได้รับเชิญจาก United Nations Environment Programme (UNEP) ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการ The ASEAN SHINE – Lighting และรับฟังความคิดเห็นสำหรับจัดทำ NATIONAL ROADMAP DEVELOPMENT  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานประเทศไทย (พพ.) หารือเรื่องรายละเอียดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 thumbnail

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานประเทศไทย (พพ.) หารือเรื่องรายละเอียดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม ห้อง 5 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงานประเทศภูฏานร่วมกับคณะผู้แทนจาก พพ. เข้าเยี่ยมชมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและนำโครงการฯ ของ กฟผ. เป็นต้นแบบในการก่อตั้งโครงการฉลากประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศภูฏาน  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากห้องทดสอบ Underwriters Laboratory (UL) หารือเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากห้องทดสอบ Underwriters Laboratory (UL) หารือเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องประชุม ห้อง 3 ชั้น 20 อาคาร ท.102 กฟผ.สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะผู้แทนจากห้องทดสอบ UL ประชุมร่วมกับ กฟผ. ภายใต้หัวข้อการทดสอบ ขอบข่าย และเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 แต่ละผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ โดยคณะผู้แทนจากห้องทดสอบ UL ได้นำเสนอข้อมูลองค์กร ห้องทดสอบ UL ที่สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดโครงการฯของ กฟผ. เพื่อเป็นห้องทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าทางเลือกของโครงการฯ ได้ในอนาคต            


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม และนายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นตัวแทน กฟผ.  เข้าร่วมพิธี  ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับฉลากฯ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวม 77 ราย จาก 11 ผลิตภัณฑ์ จะสามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ 167.8 ktoe หรือคิดเป็นเงินกว่า 5,100 ล้านบาท


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อเนื่อง IS-INOTEK 2016 (JEMA) ณ ประเทศญี่ปุ่น thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อเนื่อง IS-INOTEK 2016 (JEMA) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-27 มกราคม 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก International Standard Innovation Technology Research Association (IS-INOTEK) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจากปี 2016  เพื่อสรุปผลการทดสอบตามมาตรฐานใหม่ของเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นซึ่งเป็นการประเมินผลห้องทดสอบและติดตามความคืบหน้าของการนำมาตรฐานใหม่มาใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียน ณ อาคาร JEMA ประเทศญี่ปุ่น  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การพัฒนา คลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” thumbnail

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 กฟผ. ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เข้าร่วมรับฟังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว เพื่อความพร้อมสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอร์ดรูม 4  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ        


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือระหว่างประเทศ-รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ประเทศจีน” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือระหว่างประเทศ-รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ประเทศจีน” เมื่อวันที่ 10-15 ธันวาคม 2559 กฟผ. ได้รับเชิญจาก China Quality Certification Centre (CQC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความยินยอมร่วมมือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง CQC สาขากรุงปักกิ่ง และเยี่ยมชมตรวจสอบห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ LED  ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ สาขากรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching” และผู้แทนจาก กฟผ. ร่วมบรรยายหัวข้อ Energy Efficiency Standard and Labeling ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน (ระยะที่ 1) เพื่อกระตุ้นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับธุรกิจอนุรักษ์พลังงานด้านมาตรฐานและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ และธุรกิจด้านการบริการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งในงานมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สปป.ลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องห้องทดสอบมาตรฐานเพื่อรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีห้องทดสอบที่มีมาตรฐานและทันสมัย             […]


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การตรวจติดตามและการกำกับดูแล ภายหลังการได้รับใบอนุญาต” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การตรวจติดตามและการกำกับดูแล ภายหลังการได้รับใบอนุญาต” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งในงานบรรยายแจ้งนโยบายการดำเนินงานของ สมอ. หลักเกณฑ์ ในการตรวจติดตามและกำกับดูแลภายหลังการได้รับใบอนุญาต พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม            


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าประชุมหารือและติดตามการดำเนินการเรื่อง “มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ISO 16358-1 และการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าประชุมหารือและติดตามการดำเนินการเรื่อง “มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ISO 16358-1 และการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการวิชาการเครื่องปรับอากาศ กว.48/10 ผู้แทนจากหน่วยงาน IS-INOTEK ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในที่ประชุมนำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานของประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ ทั้งด้านมาตรฐานการทดสอบ เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ พร้อมแจ้งประเด็นเรื่อง Bin temperature ในการคำนวณค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล : SEER และการคำนวณค่าไฟฟ้าของโครงการฯ เพื่อในที่ประชุมรับทราบ


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.934-2558” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.934-2558” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบและเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย (มาตรฐานบังคับ) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “มุมมองด้านกฎหมายของตลาดโลกและเส้นทางไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย : IEC 62368-1:2014” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “มุมมองด้านกฎหมายของตลาดโลกและเส้นทางไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย : IEC 62368-1:2014” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เป็น ผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งในงานมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้บรรยายถึง ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่ สำหรับ อุปกรณ์เสียง/ภาพ, อุปกรณ์สารสนเทศ และอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร (IEC 62368-1:2014)  


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” และ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ ของเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานเพื่อจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) ของเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น พร้อมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามเพื่อพิจารณากำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานต่อไป


Read More →
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.รบ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” thumbnail

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.รบ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) พร้อมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อพิจารณากำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานต่อไป


Read More →
งานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 thumbnail

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 มหกรรมโชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานของประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13  พฤษภาคม 2560  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เมื่อวันพุธที่  7 ธันวาคม 2559  ณ ห้องบอลรูม C  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ


Read More →